170 TL üzeri kargo ücreti bizden.

Aydınlatma ve Rıza Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatına sahip olan MESNED tarafından işlenen kişisel verilere dair sizleri aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve Kanundan kaynaklanan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerinizin toplanması:

MESNED'in hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle Şirket’imize temin etmiş olduğunuz aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olarak genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verilerinizden olup da kimlik belgelerinizde yer alan verileriniz (ör: kan grubu, din) işlenebilmektedir:

•             İsim, soyisim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan sair kimlik verileriniz,

•             Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, sair iletişim verileriniz,

•             Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

•             Vergi numaranız, imza veriniz, tapu kaydı veya kira sözleşmesinde yazılı verileriniz,

•             Belgelendirme sınavı, eğitim, tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,

•             Genel müdürlüğümüzü ve diğer iş yerlerimizin ziyaret edilmesi halinde kamera görüntü kayıtlarınız, araç plakası gibi taşıt verileriniz,

•             MESNED'in iş ortağı olmanız halinde sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı ve bunun gibi mesleki veriler ile banka hesap numarası, IBAN, imza sirküleri, fatura bilgileri gibi verileriniz,

•             IP adresi gibi dijital iz verileriniz.

 

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:

Kişisel verileriniz Şirket tarafından,

•             Şirket politikalarının uygulanması ve şirket organizasyonunun sağlanması,

•             Şirketin tedarikçilerden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması,

•             Şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

•             Şirketin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,

•             Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi

•             “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin trafik bilgisinin kayıt altına alınması,

•             Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

3. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Şirkete yüklenen yükümlülükler kapsamında ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına, MESNED ‘e bağlı mevcut ve kurulacak şirketlere aktarılabilecektir.

 

4. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.

 

5. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

a)           işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)           işlenmişse bilgi talep etme,

c)            işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)           yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)           eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)           verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)           münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)             kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

 

6. İletişim ve Başvuru Adresi

MESNED KİTAP

Adres: 

Bu metnin web sitesinde yayınlanmak da dahil olmak üzere ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile MESNED  ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size en iyi deneyimi sunmak için 'tüm çerezlere izin verecek' şekilde ayarlanmıştır.